Автор Тема: УЧЕБНИК ЭСПЕРАНТО 1927 ГОДА  (Прочитано 17465 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Русский Антиф

 • Гость
Re: УЧЕБНИК ЭСПЕРАНТО 1927 ГОДА
« Ответ #15 : 12/03/09 , 16:17:01 »
УРОК 16.

NIA GAZETO

LA KONGRESO DE SOVETRESPUBLIKARA ESPERANTISTA UNUI?O
La kongreso de SEU, kiu estis anta? unu semajno en Moskvo, havis tricent du kongresanojn. El ili: viroj – 210 homoj, virinoj – 92 homoj.
Oni alveturis al la kongreso ne nur el grandaj urboj,
sed estis multaj el kamparo.                                                            Kampo – поле.
Urbanoj 232, kamparanoj 72.                                           Kamparo – сельская местность.
Partianoj 124, senpartiuloj 178.
En la kongreso estis 38 ru?armeanoj.

La tuturba kunveno de proleta studentaro estos morga? vespere je la
sepa horo. La kunvenejo estas la klubo, kiu trovi?as en la tabaka           Trovi – находить.
fabriko “Ru?a Oktobro” (adreso: La klubo je nomo de Lenin,                Trovi?i – находиться.
strato de Karl Marks, domo 37).                                                               Strato – улица.
Oni ne forgesu veni akurate.

Laborlernejo N 15, kie nur anta? du monatoj organizi?is infana
Esperantista grupo, nun ricevas multege da leteroj de la tuta mondo:
el  diversaj landoj de E?ropo, el malproksima Japanio,                     Proksima – близкий.
el varmega Afriko, el kelkaj landoj de Ameriko kaj el aliaj landoj.         Alia – другой.
En la sama lernejo oni komencis jam instrui la internacian lingvon.        Sama – тот же самый.
En la plej proksima tempo aliaj lernejoj faros la samon.                          Tempo – время.

NEKROLOGO.
En la dua urba malsanulejo mortis hiera? nokte post longa malsano        Morti – умереть.
malnova revoluciulo kamarado ?lebov. La vivo de k-do ?lebov             Vivo – жизнь.
estis mallonga, sed plena je revolucia laboro. K-do ?lebov komencis
revolucian laboron en la jaro 1905-a, kiam li estis ankora? junulo.
Caraj ?endarmoj mortigis lian patron laboriston, kiam estis strata
demonstracio la 1-an de majo. Post la jaro 1905-a k-do ?lebov
sidis longan tempon en malliberejo, kien oni sidigis kun li lian fraton.    Kien – куда.
Nur en la jaro 1917 k-do ?lebov ricevis liberon kaj li venis el Siberio.
K-do ?lebov batalis en multaj frontoj, kiam Vrangel kaj Kol?ak
forte atakis Sovetan landon. Post la jaro 1921-a k-do ?lebov lo?is           Lo?i – проживать.
en Kiev, kie li laboris kiel politika komisaro en Ru?a Armeo. La cara
malliberejo, Siberio kaj milita vivo tute malbonigis lian sanon; li
malsani?is je tuberkulozo kaj post longa malsano li mortis.

Pli ol du milionoj da homoj nun lo?as en Moskvo. La vivo en Moskvo estas pli kara ol en provinco, sed la moskva vivo estas multe pli interesa. La lo?ejoj estas karaj kaj multaj moskvanoj absolute ne povas trovi lo?ejojn en centraj stratoj de la urbo; ili devas lo?i malproksime de la centro.

TEKNIKAJ PROJEKTOJ
Kiel skribas unu angla ?urnalo, oni projektas fari en Parizo kelkajn veturigajn trotuarojn sub la plej multhomaj stratoj (en tuneloj).
La sama ?urnalo skribas pri alia grandega teknika projekto. Oni volas unuigi Anglion kaj Francion helpe de granda tunelo. ?u oni povos fari la grandiozan laboron, montros la plej proksima tempo.

En Moskvo nun trovi?as delegitaro de anglaj laboristoj.
Ili estas bonaj kantistoj kaj faros kelkajn koncertojn en Moskvo.             Kanti – петь.
La samaj koncertoj estos poste en aliaj urboj de Sovetlando.

Tuturba Komitato de Infanhelpo organizos en la fino de la nuna semajno grandan koncerton en la klubo je nomo de Oktobra Revolucio (strato de Lenin, domo 3). Biletoj estas malkaraj. Oni projektas fari la koncertojn ?iumonate.

?U VI JAM LEGIS “PROLETARAN KANTARON”?
?iu esperantista grupo havu “Proletaran Kantaron”. ?i enhavas sepcent kvar diversajn laboristajn, revoluciajn kantojn, kiujn oni tradukis el dudek du lingvoj en Esperanton.

KELKAJ VORTOJ PRI NIA KLUBO (LETERETO DE NIA LABKORO)
Jam proksimi?as la tempo, kiam estos kvinjara jubileo de nia klubo.
Kiu memoras nian klubon anta? kvin jaroj, tiu bonege komprenas,           Tiu – тот.
kia granda estas ?ia progreso. Nun en la klubo trovi?as diversaj
organizacioj; ni havas legejon la plej bonan en la tuta urbo.
Anta? du jaroj, kiam la klubejo estis malbona, ni ?iuj pensis,
Ke nia klubo mortos; nia klubo ne vivis, sed vivetis;
sed post tiu tempo oni trovis novan ejon; la anoj plimulti?is
kaj nia klubo plivivi?is. Labkoro Tuzik.

NI PAROLAS PRI “NIA GAZETO”

-   ?u vi havas liberan tempon?
-   Jes, kion vi volas?
-   Mi volas demandi vin, kio nova estas en “Nia Gazeto” numero tri.
-   Mi trovis en tiu numero kelkajn interesajn malgrandajn priskribojn: pri esperantista kongreso, pri morto de kamarado, pri novaj teknikaj projektoj kaj ankora? multajn aliajn.
-   Diru, kie trovi?as la redakcio de “Nia Gazeto”. Mi volas sendi al ?i priskribojn de mia veturo en Moskvon al esperantista kongreso.
-   Jen estas la adreso de la redakcio: strato de Roza Luksemburg, domo 15, lo?ejo 3. Ne forgesu la ciferojn: dek kvin kaj tri. Vi povas vidi la redaktoron ?iutage je la kvara horo.
-   Dankon, kamarado. Adia?!
-   Adia?!

Сегодня мы изучили суффикс «-ей-», означающий место, помещение («лерни» - учиться, «лернейо» - школа).

НАШ СЛОВАРЬ

-a (прилагательное), adia? – прощай (для сравнения: АДью), al – к, alia – другой, alta – высокий (ср.АЛЬТ – высокий голос), amiko – друг, ano – (житель, участник, последователь), anka? – также, ankora? – ещё, anta? – перед, aro – (собрание), –as (нАСтоящее время)
batali – сражаться (ср.БАТАЛИя), bela – красивый, bona – хороший (ср.БОНжур)
cent – сто (ср.ЦЕНТнер, проЦЕНТ)
?ar – потому что,  ?iu – каждый,  ?u – (разве)
da – (мера), danki – благодарить (ср.ДяКую, сеНК ю), de – от (+ род.падеж), dek – 10 (ср.ДЕКада), demandi – спросить, devo – долг (ср.ДЕбитор, ДЕбет), diri – сказать (ср.ДИктор), diversa – разный (ср.ДИВЕРСификация), doni – дать (ср.ДОНор), du – 2 (ср.ДУэт, ДУэль)
-e (наречие), ega (большой),  ejo (место), el – из, en – в,  esti – быть, eta (маленький)
fari – делать,  filo – сын (ср.ФИЛиал), fini – кончить (ср.ФИНИш), forgesi – забыть, forta – сильный (ср.ФОРТификация, ФОРс), frato - брат
granda – большой (ср.ГРАНДиозный)
?i – оно, это
havi – иметь, helpi – помочь,  hiera? – вчера, hodia? – сегодня, homo – человек, horo - час
-i (глагол неопр.), igi (делать каким-л.), i?i (делаться каким-л.), ili – они, ino (женщина), infano – ребёнок (ср.ИНФАНт, ИНФАНтильный), instrui – обучать (ср.ИНСТРУктор, ИНСТРУкция), iri – идти, –is (прошедшее время), isto (профессия)
-j (множ.число), jam – уже, jaro – год (ср.ЯРмарка), je (неопр.предлог), jen – вот,  jes - да
kaj – и, kajero – тетрадь, kamarado – товарищ (ср.КАМРАД), kampo – поле (ср.КАМПОс), kanti – петь (ср.КАНТата), kara – дорогой, ke – что, чтобы, kelka – некоторый, kia – какой, kial – почему, kiam – когда, kie – где, kiel – как, kies – чей, kio – что, kiom – сколько, kiu – кто, который,  knabo – мальчик,  komenci – начать, kompreni – понимать, krajono – карандаш, kun – с, kvar – 4 (ср.КВАРтет), kvin - 5
la (этот), labori – работать (ср.ЛАБОРант), lando – страна (ср.ирЛАНДия, ЛАНДшафт), legi – читать (ср.ЛЕГенда), lerni – учиться, изучать, letero – письмо, li – он, libera – свободный (ср.ЛИБЕРальный, ЛИБЕРия), libro – книга (ср.ЛИБРетто), lingvo – язык (ср.ЛИНГВист), lo?i – проживать (ср.ЛОДЖИя), longa – длинный (ср.проЛОНГировать)
mal- (наоборот), mateno – утро, memori – помнить (ср.МЕМОРИал),  meti – положить (ср.поМЕсТить), mi – я, mil – тысяча (ср.МИЛлиметр), milito – война (ср.МИЛИТаризм), monato – месяц, mondo – мир, свет (ср.МОНДиализм), montri – показать (ср.продеМОНсТРировать), morga? – завтра, morti – умереть (ср.МёРТвый), multa – многий (ср.МУЛЬТимиллионер)
-n (винительный падеж; направление), na? – 9, ni – мы, nokto – ночь (ср.НОКТюрн), nomo – имя (ср.НОМинал), nun – сейчас (ср.НыНе), nur - только
-o (существительное), ok – 8 (ср.ОКтава), ol – чем, oni (некто), –os (будущее время)
papero – бумага (ср.ПАПиРус), paroli – говорить (ср.ПАРОЛЬ, ПАРЛамент), patro – отец (ср.ПАТРиарх), pensi – думать, peti – просить (ср.ПЕТИция), plej – наиболее, plena – полный, pli – более, post – после, povi – мочь, preni – взять, pri – о, proksima – близкий (ср.ближайшая звезда ПРОКСИМА)
respondi – ответить (ср.корРЕСПОНДент), ricevi – получить (ср.РеЦЕпт), ri?a – богатый (ср.нувоРИш, Коста-РИка), ru?a – красный (ср.РыЖий)
sama – тот же (САМый), sana – здоровый (ср.САНАторий, САНитар), sed – но, semajno – неделя (ср.СЕМидНевка), sen – без, sendi – послать, sep – 7, ses – 6, skribi – писать (ср.постСКРИптум), stari – стоять, strato – улица (ср.автоСТРАда, шТРАссе, СТРиТ), sub – под (ср.СУБтропики), sur -на
?i – она,  ?ranko - шкаф
tablo – стол (ср.ТейБЛ), tago – день (ср.гутен ТАГ), tempo – время, tiu – тот, traduki – перевести, переводить, tre – очень (ср.ТРЕклятый, ТРЕзвон), trovi – найти, tuta - весь
-u (повелительное наклонение), ulo (тип), unu – один (ср.УНисон, УНикальный), urbo – город (ср.УРБанизация), –us (УСловное наклонение)
varma – тёплый, veni – прийти (ВЕНИ, види, вици – пришёл, увидел, победил), vero – правда, vespero – вечер, veturi – ехать, vi – ты, вы, viro – мужчина (ср.триумВИРат), vivi – жить (ср.ВИВат), voli – хотеть (ср.изВОЛИть), vorto – слово (ср.кроссВОРд)

Русский Антиф

 • Гость
Re: УЧЕБНИК ЭСПЕРАНТО 1927 ГОДА
« Ответ #16 : 13/03/09 , 17:07:26 »
УРОК 17.

?U VI VOLAS ESTI INTERNACIA “LABKORO” ?

-   Kamaradoj, hodia? mi ricevis letereton de mia sveda
korespondanto, k-do Adamson. Li skribas, ke lia organizacio
- sindikato de metalistoj – volas havi por sveda laborista
?urnalo laboristajn korespondantojn (“labkorojn”) el Sovetio.
Kiu el vi jam estas internacia labkoro?
- Neniu el ni estas labkoro.                                                            Neniu – никто.
- ?u iu volas fari?i labkoro?                                                 Iu – кто-нибудь, кто-то.
- Jes, jes – ni ?iuj volas, volegas!
- Bone. Kiu volas, tiu devas skribi sian nomon sur tiu ?i              Tiu ?i – этот, эта.
papero.
-   Kiel nomi?as la sveda ?urnalo?
-   Tiu ?i ?urnalo nomi?as “Proleta Helpo”.
-   Kies organo ?i estas?
-   ?i estas organo de unu sveda metalista organizacio.
-   Kiel ni korespondos? ?u kolektive?
-   Jes. En nia proksima kunveno ni faros kunsidon
de labkoroj. Tiam ni skribos nian kolektivan leteron.
- Kiel?                                                                                           Facila – лёгкий.
- Ho, tio estas facila afero. ?iu el ni skribos malgrandan             Afero – дело.
letereton pri iuj faktoj de nia vivo: pri niaj profesiaj unui?oj,
pri sovetaj laboristaj kluboj kaj ?urnaloj, pri soveta lernejo,
pri Ru?a Armeo, pri kamparanoj kaj pri nuna vivo en kamparo,
pri virino en Sovetio, pri sovetoj kaj pri multaj aliaj diversaj
aferoj. La temoj estu malsamaj: neniu skribu tion, kion iu alia
jam skribis. ?iam bone memoru: skribu la veron,                        ?iam – всегда.
ne pligrandigu kaj ne malpligrandigu la faktojn. Neniam            Neniam – никогда.
forgesu, ke ?io pri Sovetlando estas interesplena por                   ?io – всё.
alilandaj laboristoj. Nenio alia estas pli interesa al ili,                 Nenio – ничто.
ol nia soveta vivo.
Kiam vi ne povas bone respondi al malfacila demando, tiam      Tiam – тогда.
trovu iun kamaradon, kiu povos helpi al vi en tiu ?i afero. Iam   Iam – иногда, когда-то.
la respondo estos malfacila; tial bone pripensu la respondon.     Tial – поэтому.
Kun helpo de niaj tradukoj svedaj laboristoj povos meti
interesajn leterojn pri sveda laborista vivo kaj revolucia
batalo en iujn sovetajn gazetojn – ?iutagajn, ?iusemajnajn
kaj ?iumonatajn.
-   Kiom multe da leteroj ni sendos?
-   En la komenco ni sendos nur iomete da leteroj               Iomete – немного.
(kvin-ses); iom poste, kiam ni ricevos la respondojn,
ni plimultigos niajn leterojn.
-   Kie oni komencos korespondi? ?u ni?
-   Tie, en Svedio, oni jam komencis, ?ar oni sendis           Tie – там.
jen ?i tiun leteron; ni, ?i tie, skribos la respondon kaj post         Tie ?i – здесь.
ioma tempo ni starigos ?iaman korespondon. Tia metodo          Tia – такой.
estas la plej bona. Tiel ni helpos al la afero de la internacia
laborista frati?o, kaj ni plifaciligos la unui?on de la
tutmonda proletaro.


Ia  какой-то       Kia  какой           Tia  такой         ?ia                 Nenia никакой
Ial  почему-то   Kial почему         Tial  поэтому   ?ial                Nenial  просто так
Iam  когда-то    Kiam когда          Tiam  тогда      ?iam  всегда Neniam никогда
Ie  где-то           Kie  где                Tie  там            ?ie  везде      Nenie нигде
Ien  куда-то       Kien куда            Tien  туда        ?ien                Nenien никуда
Iel  как-то          Kiel  как              Tiel  так           ?iel  всячески Neniel никак
Ies   чей-то        Kies  чей              Ties                  ?ies общий    Nenies ничей
Io  нечто            Kio  что               Tio то, это        ?io всё          Nenio ничто
Iom  несколько Kiom  сколько     Tiom столько  ?iom              Neniom нисколько
Iu  кто-то           Kiu  кто,который  Tiu  тот         ?iu  каждый  Neniu никто

Производные: ?iama – всегдашний, ?iamulo – завсегдатай, ?iea – повсеместный, iomete – немножко, kialo – причина, kiomas? – сколько времени?, neniigi – уничтожить, tiama – тогдашний, tiea – тамошний.

Приблизительная частица ?i : ?i tiu libro (?i libro) – эта книга; iru ?i tien! (iru ?i!) – иди сюда! ; ?i-tiea – здешний.

Русский Антиф

 • Гость
Re: УЧЕБНИК ЭСПЕРАНТО 1927 ГОДА
« Ответ #17 : 14/03/09 , 17:11:05 »
УРОК 18.

NIA GAZETO

LETEROJ DE NIAJ KORESPONDANTOJ

ITALIO
Karaj amikoj, mi skribas al vi el la lando, kie regas la fa?istaj banditoj,   Regi – править.
kie regas la blanka teroro. Anta? kelkaj tagoj fa?istoj ruinigis                  Blanka – белый.
la domon de la laborista kooperativo en nia urbo. Ili anka? neniigis
la kooperativan bibliotekon. Kiam fa?istoj volas mortigi iun
komuniston, tiam ili faras ?i tiun aferon tre facile. Ili faras mortigojn
ne nokte, sed tage. Anta?hiera? mi vidis, kiel oni mortigis tute libere
unu komuniston, kiu iris en la strato (en la centro de la urbo). Sed mi
pensas, ke finfine venos la tempo, kiam ni neniigos la nigran                  Nigra – чёрный.
fa?istan registaron kaj anka? ni havos ru?an laborist-kamparanan
registaron. Vivu la tutmonda proleta revolucio! For la nigran                  For – долой, прочь.
fa?istan re?imon kaj la blankan teroron!

GERMANIO
Karaj kamaradoj! En nia lando regas granda senlaboreco. La kareco
de la vivo estas granda, sed laboristoj ricevas nemulte. La germana
popolo vivas malri?e, sed en Germanio oni povas vidi ne nur                 Popolo – народ.
malri?econ. Kapitalistoj vivas ri?ege. Malsa?uloj pensas, ke la vivo      Sa?a – умный.
povas alii?i kaj pliboni?i sen revolucio, sen bataloj kaj sen
revolucia milito; ili pensas, ke reformoj de kapitalistaro plibonigos
la vivon. Ni propagandas kaj ?iam montras al social-demokrataj
laboristoj, ke ilia malsa?eco nur malhelpas plibonigi nian vivon. Adia?,
karaj sovetaj kamaradoj, via amiko Rudolf Hammer.

DE LA REDAKCIO

Nia korespondanto kamarado Rudolf Hammer estas germana laboristo. En la juneco kamarado Hammer estis laboristo en granda meblofabriko, proksime de Berlin. Jam tie li komencis la revolucian laboron. Kiam venis E?ropa milito, la registaro soldatigis lin. La soldateco ne malhelpis al kamarado Hammer fari la revolucian laboron; la malfacileco de revolucia propagando estis grandega, ?ar la soldata disciplino estis tute senhomeca. Post la milito kamarado Hammer lo?is en Bavario kaj tie li aktive laboris kiel ano de komunista partio en la tempo de Bavara soveta respubliko. Post la triumfo de la reakcio, kontra?revoluciuloj arestis lin kaj oni malliberigis lin je kvin jaroj. Kvin jarojn li sidis en malliberejo, sed ?i tiu mallibereco ne forprenis de li lian revolucian entuziasmon. Li foriris el la malliberejo kiel unu el la plej grandaj malamikoj de kapitalisma re?imo. Nun kamarado Hammer estas ru?frontano. “Ru?a Fronto” estas batala organizacio de revoluciaj germanaj laboristoj.

OKJARA JUBILEO

Post unu semajno estos okjara jubileo de N-a Ru?armea divizio. La divizio batalis sur multaj frontoj, kiam diversaj kontra?revoluciuloj atakis Sovetlandon. La divizio batalis kontra? Denikin en Ukrainio kaj kontra? Kol?ak en Siberio. La divizio heroece batalis kontra? blankuloj, malamikoj de la proleta revolucio. La Ru?a Armeo bone memoras la heroecon de la N-a divizio kaj ?iajn multajn heroa?ojn.

EKSKURSO AL URBA MUZEO

Hiera? nia fabriko organizis ekskurson al Urba muzeo. La ri?eco
de tiu ?i muzeo estas tre granda. Multaj ri?a?oj, kiuj trovi?as
en diversaj ?ambroj de la Muzeo, estis anta? la revolucio                  ?ambro – комната.
hava?o de la bur?aro. Nun ?io ?i estas hava?o de la popolo. En la
unua ?ambrego ni vidis librojn kun belaj ilustra?oj, bronzajn
figurojn, blankajn statuetojn kaj multajn aliajn bela?ojn. La dua
?ambro estas plena de malnova?oj. Tie staras a?oj de XVII-XVIII
jarcentoj. Jen estas malnovegaj skriba?oj, sed estas tre malfacile
legi ilin. Ili estas malfacila lega?o.
La tria kaj la kvara ?ambroj estas la ?ambroj pri historio de la revolucio. Jen estas revoluciaj plakatoj, malnovaj fotografa?oj, jen estas malsa?aj dekretoj de cara registaro. Ni legis malsa?a?ojn kaj ni vidis, kiom granda estis la malsa?eco de caraj ministroj.
Jen estas muzea?oj pri la jaro 1905-a: unuaj revoluciaj bataloj, nigra cento, la 9-a de januaro. Jen estas Oktobro de la jaro 1917. Jen estas portretoj de Lenin, kopioj de liaj skriba?oj. Fotografa?oj, diagramoj, kartoj kaj multo, multo alia. Detale vidi ?ion en du-tri horoj estas tre malfacila afero. Ni havis malmulte da tempo kaj ni volas post unu monato denove veni en la muzeon.

Сегодня мы изучили 1) суффикс «-ец-», означающий качество, свойство (бланка – белый, бланкецо – белизна; амико – друг, амикецо – дружба); 2) суффикс «-аж-», означающий предмет, обладающий данным качеством, или результат действия (хероо – герой, хероажо – подвиг; скриби – писать, скрибажо – записка; новажо - новость).

Русский Антиф

 • Гость
Re: УЧЕБНИК ЭСПЕРАНТО 1927 ГОДА
« Ответ #18 : 18/03/09 , 12:51:39 »
УРОК 19.

KELKAJ VORTOJ PRI SEU

-   Kamaradoj, hodia? ni iom parolos pri SEU.
-   Kio ?i estas?
-   ?i estas Sovetrespublikara Esperantista Unio.                    Unio – союз.
La Centra komitato de SEU trovi?as en Moskvo.
SEU estas organiza?o de sovetlandaj esperantistoj.
La grupoj de SEU (guberniaj kaj urbaj filioj kaj tiel plu)                Plu – далее, больше. 
trovi?as en la tuta Sovetlando de Blanka Maro                               Maro – море.
?is la Nigra,   de Belorusio ?is Vladivostoko!                                 ?is – до.
-   ?u  estas multe da SEUanoj?
-   ?iujare la anaro pligrandi?as, sed ne tiel rapide, kiel          Rapida – быстрый.
ni volas. Se ni ?iuj pli active propagandus, nia organiza?o              Se – если.
rapidege pliforti?us. Se ?iu el ni SEUanigus nur unu homon
?iumonate, kiom granda estus nia organiza?o! Sed ankora?
multege da sovetianoj absolute nenion scias pri SEU kaj pri          Scii – знать.
Esperanto. Multaj scias nur la vorton “Esperanto” kaj nenion plu.
-   Kion faras SEU?
-   SEU propagandas Esperanton, eldonas lernolibrojn kaj
literaturon pri Esperanto; ?i organizas kursojn de Esperanto,
kie lernas laboristoj, infanoj, ru?armeanoj kaj tiel plu. Se iu
klubo deziras korespondi kun alilandaj laboristoj, SEUanoj           Deziri – желать.
helpas al la klubo en tiu ?i afero. Se anoj de iu klubo deziras
lerni la internacian lingvon, SEU sendas instruiston, kiu
helpas al lernantaj klubanoj pli rapide ellerni Esperanton.
En multaj lernejoj lernantoj deziras scii internacian lingvon.
Anka? ?i tie SEU helpas. SEU ne havas profesiajn instruistojn
de Esperanto, sed instruantojn. Instruante la internacian lingvon
SEUano ne forgesas la plej seriozan aferon: Esperanto estas
unuiga lingvo de la batalanta tutmonda proletaro; ?i estas
la lingvo de laborista internacia solidareco. Tial instruante
la internacian lingvon ni devas plej bone komprenigi al niaj
lernantoj la ideon, ke Esperanto estas fortega helpanto
por la internacia proletaro.

MALLONGA INFORMA?O: KION ELDONIS SEU?

I. LIDIN. LERNOLIBRO DE ESPERANTO.
?i estas plena gramatiko, tre bona por komencantoj. Tiu ?i
lernolibro povas rapide memorigi al lernantoj ion el la
gramatiko, se ili forgesos ?in. La libro estas tre malkara.
E. SPIRIDOVI?. RUSA-ESPERANTA VORTARO.
?i estas ?iama helpanto kaj amiko de ?iu lernanto, kiu
deziras skribi esperantan leteron al alilanda esperantisto.
V. SUTKOVOJ. ESPERANTA-RUSA VORTARO.
Tre bona helpanto por legado de esperantaj libroj kaj gazetoj.
?iu leganto havu ?in.
I. LIDIN. “ESPERANTO SUR PLAKATOJ”.
Bonega propaganda?o, kiu plirapidigas la deziron lerni
Esperanton, ?ar ?i bonege montras facilecon de la internacia
lingvo. Tiuj ?i plakatoj helpas tre bone al instruanto. Estus
tre bone, se vi metus la plakatojn sur murojn de via klubo.          Muro – стена.
MURGAZETO “LA VOJO DE ESPERANTO”.                         Vojo – путь.

Сегодня мы изучили суффикс «-ант-» для причастия настоящего времени («эсперо» - надежда, «эсперанто» - надеющийся; «лерни» - учиться, «лернанто» - учащийся).

Русский Антиф

 • Гость
Re: УЧЕБНИК ЭСПЕРАНТО 1927 ГОДА
« Ответ #19 : 23/03/09 , 20:25:09 »
УРОК 20.

NIA GAZETO

KION SKRIBAS NIAJ LABKOROJ AL NIA MURGAZETO

LEKCIO PRI GEOGRAFIO
Hiera? vespere en nia klubo okazis lekcio de kamarado              Okazi – произойти.
Majskij, veturinta en tropikaj landoj. La ?ambrego estis
plenplena de niaj klubanoj. Kamarado Majskij paroladis dum     Dum – в течение.
du horoj. Kamarado Majskij paroladis tre vive pri sia veturo       Sia – свой.
en Afrikon. Dum unu jaro li veturadis tie kun sia amiko.
Ili veturus pli longe, sed la angla registaro eksciis, ke ili estas
sovetianoj, kaj ?i forsendis ilin el siaj kolonioj. Vivinte dum unu jaro en anglaj kolonioj, kamarado Majskij sciigis al ni tre interesajn faktojn pri la granda malri?eco de negraj popoloj. Blankuloj senfine ekspluatadas nigrulojn kun helpo de angla registaro. Finante sian lekcion, kamarado Majskij montradis fotojn pri la vivo de afrikaj negroj. Fininte la lekcion, kamarado donis kelkajn fotojn al nia klubo kiel memora?on pri sia vizito.

KONFERENCO DE MARISTOJ
Ni ricevis sciigon, ke post kvar semajnoj okazos en nia urbo tutlanda konferenco de maristoj. Ni sendos niajn delegitojn, kaj maristoj de aliaj urboj sendos siajn delegitojn.

LA PLEJ BELA KAJ LA PLEJ BONA
Komencante de la unua de majo okazis ?e la klubo                        ?e – у, при.
de transportistoj konkurso de murgazetoj. La murgazeto ricevinta
la unuan premion estas la gazeto de la marista klubo. Maristoj
metis en sian gazeton tre bonan materialon. La plej granda
parto de ilustra?oj kaj de skriba?oj estis tre belaj. La beleco de       Parto – часть.
kelkaj aliaj murgazetoj anka? estis granda. Anka? la
murgazetoj de junpioniroj montris sin dum la konkurso.                Sin – себя.

POLITIKAJ NOVA?OJ

REVOLUCIO EN SIRIO
Anta? 5 tagoj sirianoj (lo?antoj de Sirio) ekmilitis kontra? francoj. Okazis kelkhora batalado proksime de siria urbo Damask. Siriaj kamparanoj, energie batalante, aktive partoprenas liberigan militon. Francaj ekspluatantoj, bone ri?i?intaj en Sirio, jam ne longe povos plu ekspluatadi Sirion.

?ENEVA KOMEDIO
Dum la estonta semajno okazos la kongreso de la Ligo de Nacioj.
La okazonta kongreso estos nova komedio, kiu ankora?
malsa?igas parton de e?ropaj laboristoj. Kiom da fojoj ?i                Fojo – раз.
ankora? kongresos? Kiam la proletaro finfine forigos tiun
kompanion de kapitalistaj politikuloj?

UNUAMAJO
En ?iuj landoj de E?ropo okazis grandaj manifestadoj okaze de la unua de majo. Ili memorigis al kapitalistoj, ke la laboristaro ankora? ne forgesis pri sia klasa batalo. La unui?o de militintoj (partoprenintoj en la imperialisma milito) organizis multajn mitingojn. Kelkfoje okazis bataletoj kontra? policanoj, ?endarmoj kaj fa?istoj.

DIVERSA?OJ

NOVA FERVOJO                                                                             Fero – железо.
Oni projektas fari en la venonta jaro novan fervojon de
Sevastopol ?is Jalta. Dezirante fari tiun fervojlinion,
oni petas de la Sovetia registaro dek milionojn.

SCIIGO
En Centra fervojista klubo dufoje dum la semajno okazos kunvenoj de labkora grupo. ?iu deziranto enskribu sin (sian nomon) en la klubo ?iutage de la 4-a ?is  la 5-a kaj ?iuvespere de la 8-a ?is  la 9-a horo ?e la sekretario. La grupo eklaboros je la unua fojo la 2-an de la estonta monato.

NOVA TEATRA?O
En la teatro je nomo de Luna?arskij en la venonta sezono oni montrados novan teatra?on, kies a?toro estas talenta junulo kamarado ?i?ik.

Сегодня мы изучили 1) суффикс «-инт-» для прошедшего времени причастий (деепричастий) и «-онт-» для будущего времени, 2) суффикс «-ад-», означающий продолжительность или многократность действия, 3) приставку «эк-», означающую начало или внезапность действия.

Оффлайн vasily ivanov

 • Администратор форума
 • *****
 • Сообщений: 7820
Re: УЧЕБНИК ЭСПЕРАНТО 1927 ГОДА
« Ответ #20 : 23/04/09 , 00:10:27 »
УРОК 21.

NIA GAZETO

IOM PRI KULTUR-LABORO

La unui?o de fervojistoj organizis dum la lasta tempo ?e sia klubo   Lasta – последний.
kelkajn kursojn por siaj anoj. La organizitaj kursoj laboras bone.      Por – для.
Partoprenantoj ?e la kursoj estas plejparte junuloj.

La klubo de transportistoj dufoje semajne organizas popular-
Sciencajn lekciojn kun la montrado de scienca kinematografo.         Scienco – наука.
La organizataj lekcioj tre bone levos (altigos) la kulturecon              Levi – поднять.
de transportistoj.
Estus bone, se aliaj kluboj farus la samon por siaj klubanoj.

En la metalista klubo oni projektas organizi disputon
pri novaj teatra?oj. En la organizota disputo partoprenos
?urnalistoj, artistoj, la grupo de labkoroj-recenzantoj kaj
?iuj dezirantoj.
La celo de la farota disputo estas interesigi la klubanojn
pri teatraj nova?oj.

En la klubo de medicinaj laboristoj estis farita la raporto pri la kultur-laboro en la lasta jaro. La raportinto sciigis, ke dum la lasta jaro estis legitaj 48 popular-sciencaj kaj politikaj lekcioj, estis faritaj 10 ekskursoj; estis organizitaj 15 vesperoj por virinoj kaj 12 junularvesperoj; oni vizitadis la klubon tre bone; en la lasta jaro la viziteco estis pli granda ol en la anta?lasta je 52%. 76% da vizitintoj estis klubanoj. La plano de kultur-laboro por la estonta jaro jam estas ellaborita.

GRAVAJ TROVA?OJ                                                                          Grava – важный.

La scienca ekspedicio de Kozlov anta? nelonge veninta
el Mongolio alveturigis kun si tre multe da diversaj interesa?oj
trovitaj en malproksima Mongolio. ?io trovita de la ekspedicio
estos metita en muzeojn.

NOVA FABRIKO

En proksimeco de Leningrado estas finata nova fabriko de papero.
La nova fabriko eklaboros la unuan de a?gusto. La laboriloj
(ma?inoj, instrumentoj) jam estas alveturigitaj el Germanio.
En tiu ?i fabriko la papero estos farata de laboristoj per la plej             Per – посредством.
novaj paper-fariloj.

GRAVAJ MALFELI?AJ OKAZINTA?OJ                                           Feli?a – счастливый.

Hiera? nokte en la fabriko “Ru?a Oktobro” okazis grava malfeli?o.
La ma?ino rapide movi?is, kaj unu laboristo ne vidante la movadon    Movi – двигать.
de la ma?ino kaj ?ian proksimecon malfeli?e aliris al movi?anta
ma?ino-parto. Li estis momente mortigita de la movilo.

Alia malfeli?a okazinta?o estis hiera? matene sur la fervoja linio.
La vagonaro iris kun granda rapideco. ?ar la vojo estis malbonigita
de iu, okazis katastrofo kun la du lastaj vagonoj. Feli?e, neniu
el veturintoj estas mortigita.

EN LA LERNEJO

En la profesia lernejo N 3 la lernantoj eklernis internacian lingvon por starigi internacian korespondadon. La lernado okazos dum la tuta lernojaro. La lingvo estos instruata per parola metodo de la geografia instruisto kamarado Mu?in. Dank’al ricevitaj jam leteroj la intereso al lernado tre levi?is. Lerniloj estas donitaj de la lernejo.

AMIKOJ KAJ MALAMIKOJ DE ESPERANTO

Kiu estas amiko de internacia lingvo Esperanto? Al tiu demando ni respondu: ?iu laboristo, batalanta por unueca fronto de proletaro, estas amiko de Esperanto, ?ar Esperanto helpas al ni proksimi?i al nia celo.
Per Esperanto por unueca proleta fronto! Per internacia korespondado por la frati?o de la tutmonda laboristaro! Kaj diversnaciaj laboristoj jam montras sian simpation por Esperanto ne per teoriaj frazoj kaj vortoj, sed per praktiko, per viva internacia korespondado. La esperantista movado en la proleta mondo rapide grandi?as kaj forti?as. La forteco de proleta Esperanto trovi?as en ?ia gravega praktikeco.
Kiu estas malamiko de Esperanto?
Ho, ankora? estas multe da tiuj ?i malamikoj.
Unuj kamaradoj tute ne komprenas la gravecon de la internacia lingvo por la proletaro; ili estas malsa?igitaj per libroj kaj elpensa?oj de bur?aj scienculoj. Aliaj kamaradoj na?ve pensas, ke angla lingvo povas facile fari?i internacia lingvo; ili forgesas, ke angla lingvo estas treege malfacila por elparolado. Vere ?i estas sciata de multaj homoj (en diversaj kolonioj, ?e aziaj ekspluatataj popoloj ktp), sed la scio estas farita dank’al imperialisma politiko de Anglio. Angla lingvo estas ilo de angla imperialismo.
Fine estas malamikoj de laborista internacia movado, malamikoj de la proletaro. Kapitalistoj estas kontra? laborista Esperanto, ?ar ili komprenas, ke per Esperanto rapide unui?as la laboristaro, ke Esperanto estas fortega batalilo ?e diversnaciaj laboristoj dum estontaj klasaj militoj. Tial la bur?aro estas kontra? la internacia lingvo parolota post nemultaj jaroj de milionoj da laboristoj.

Сегодня мы изучили: 1) суффиксы для пассивных причастий / деепричастий («ит» - прошедшее время, «ат» - настоящее, «от» - будущее время); 2) суффикс «ил», означающий орудие, средство («глади» - гладить, «гладило» - утюг; «скриби» - писать, «скрибило» - ручка); 3) предлоги «де» (от) и «пер» (посредством, при помощи) для обозначения творительного падежа («фарита де Петро» - сделанный Петром, «фарита пер топоро» - сделанный топором).

Оффлайн vasily ivanov

 • Администратор форума
 • *****
 • Сообщений: 7820
Re: УЧЕБНИК ЭСПЕРАНТО 1927 ГОДА
« Ответ #21 : 26/05/09 , 12:54:16 »
УРОК 22.

LA KUNSIDO DE KULTUR-KOMITATO

En la ?ambro ?e tablo sidas ok personoj. Ili estas komitatanoj.
Kamarado Suslik prezidas. Li estas prezidanto. La prezidanto
parolas base, li estas homo kun serioza viza?o kaj tre parolema.       Viza?o – лицо.
La prezidanto:
-   Kamaradoj, jam estas la sepa horo. Mi pensas, ke ni povas
eklabori, ?ar ni tute ne havas liberan tempon. ?is la komenco
de hodia?a lekcio restis nur kvardek minutoj. Tial ni ekrapidu.          Resti – остаться.
(AL LA SEKRETARIO). Bonvolu legi la protokolon de la lasta
kunsido.
La sekretario (junulo kun movi?ema viza?o) mallevas la kapon         Kapo – голова.
kaj rapide eklegas la protokolon de la estinta kunsido. Li legas
rapidege kaj lia legado estas malfacile komprenebla. La legata
protokolo estas finita.
- ?u iu deziras rimarki ion a? ne? Neniu? Bone. Kamaradoj,              Rimarki – заметить.
ni havas unu gravan aferon. Vi scias ke nia klubo ekvolis havi           A? – или.
grandan radiotelefonan ricevilon. Ni ricevis per unu moskva
agentejo aparaton, sed malfeli?e ?i malbone laboras. Ni venigis
specialiston, kiu, rigardinte la aparaton, diris ke estas                         Rigardi – смотреть.
necesaj iuj plibonigoj. Li sciigis nin, ke la malboneco de la                Necesa – нужный.
ricevilo estas forigebla. La tuta afero ne estas malkara. Ni devas
doni al la specialisto por la farota laboro ducent kvindek rublojn:
ducent rublojn por diversaj novaj aparatpartoj kaj materialoj kaj
la resto por la laboro. Jen, kamaradoj, estas la demando: ?u ni
donu tiun ?i sumon a? ne?
-   Mi pensas, ke necesas doni.
-   Mi pensas alion; mi rimarkas, ke nia kaso estas
malplenigita per la lastfoje okazinta jubilea vespero de nia klubo.
Ni ne povas…
- Tiuokaze, mi petas, ke ?iuj kiuj estas por – levu la manon.                Mano – рука.
Unu, du, tri, kvar, kvin, ses. Kiu estas kontra?? – Unu, du…
Kompreneble, la plimulto estas por. Kamarado sekretario,
enskribu en la protokolon: ses estas por kaj du estas kontra?…
La prezidanto ekrigardas paperojn, levas la kapon kaj diras:
-   La dua demando estas pri la organizo de kluba ?oro. En nia
klubo estas multe da klubanoj-kantemuloj. La instruisto-kantisto
estas trovebla. Kompreneble, ni havu malkaran instruiston.
La tria afero estas pri legejo por niaj legemuloj. La nuna ?ambro
por legado fari?is rimarkeble malgranda. Tie povas sidi nur dudek
personoj kaj necesas doni eblecon legi por kvindek personoj.
Ni devas trovi unu liberan ?ambron por la legejo.
-   Mi pensas, ke la projekto de kamarado Suslik ne estas
plenumebla, ?ar en nia klubo videble forestas liberaj ?ambroj.            Plenumi – выполнить.
-   Sed en mian kapon venis jena penso: ni povas forigi
bilardon el ?ia ?ambro kaj fordoni la ?ambron por la legejo.
Necesas nur rigardi, ?u la ?ambro estas bona por tiu celo a? ne.
-   La kvara afero estas pri nia respondo al Barcelona
laborista klubo. Kamarado Tuzik, ?u vi alportis nian leteron                Porti – нести.
tradukitan a? ne?
(La viza?o de kamarado Tuzik ege ru?i?as).
-   Ne, mi forgesis.
La prezidanto (kun tre serioza viza?o):
-   Lastatempe vi fari?is tre forgesema, kamarado Tuzik. Mi petas, ke estontan fojon vi alportu la traduka?on. ?u vi plenumos la peton?
-   Kompreneble. La letero estas facile tradukebla, sed ?i ne estas tradukita, ?ar mi ne havas liberan tempon por tiu ?i afero a? mi forgesas. Mi estas tre dankema al vi, ke vi memorigis…
-   Kamaradoj, la kunsido estas finata. Nur restis unu malgranda afereto. Hodia? mi ricevis skriba?eton de iu profesoro. Tiu scienculo deziras fari en nia klubo lekcion pri la scienca organizo de laboro. Malfeli?e, mi neniel povas legi la profesoran nomon subskribitan en la fino de la letereto. Tiu ?i manskriba?o de la profesoro estas malfacilege legebla. Jen rigardu. Eble, kaplaborema kamarado ekdeziros helpi al mi?
-   Donu al mi, mi ekrigardos. Jen, mi rimarkas la vorton “profesoro”; jen estas “?e”… poste… “pu”… poste… “?in”. Kaj la tuta?o – “Profesoro ?epu?in”.

Сегодня мы изучили: 1) суффикс «-ем-», означающий склонность или привычку (лабори – работать, лаборема – трудолюбивый; пароли - говорить, паролема – разговорчивый), 2) суффикс «-ебл-», означающий возможность (леги – читать, легебла – разборчивый, «читабельный»; компрени – понимать, компренебла – понятный).

Оффлайн vasily ivanov

 • Администратор форума
 • *****
 • Сообщений: 7820
Re: УЧЕБНИК ЭСПЕРАНТО 1927 ГОДА
« Ответ #22 : 03/10/09 , 02:10:12 »
УРОК  23.

KIO  ESTAS  SAT?

SAT estas mallongigita nomo de Sennacieca AsocioTutmonda.
En la jaro 1921 malgranda grupo de revoluciuloj laboristoj organizis
Sennaciecan Asocion Tutmondan, kies celo estas: Esperanto por
la klasa batalo de la tutmonda proletaro. Jam ses jarojn ekzistas     Ekzisti – существовать.
SAT kaj ?ia laboro estas jam bonege montrita. El malgranda
grupeto aperis rimarkinde vasta organiza?o, kies klasbatalemaj            Aperi – появиться.
anoj trovi?as en ?iuj kvin partoj de la tero. SAT dissendas                   Vasta – обширный.
al ?iuj siaj anoj ?iujaran jarlibron (adresaron), kie estas legeblaj           Tero – земля.
adresoj de la SAT-anoj. En ?iuj lokoj, kie ekzistas SAT-anoj,               Loko – место.
estas inter ili unu persono, kiu estas peranto; per lia helpo                     Inter – между, среди.
SAT-anoj pli forte kunligi?as inter si. La ?efa laboro de peranto           Ligi – вязать.
estas: disvastigo en sia loko de SAT-movado; varbado de novaj           ?efa – главный.
SAT-anoj inter laboristaj esperantistoj; helpo al internacia                    Varbi – вербовать.
laborista korespondado, al la pli forta interligi?o de la laboristaro
lo?anta en diversaj lokoj de la tero.
SAT ne estas partia organiza?o. ?i estas unui?o, kiu emas levadi
internacian kulturecon de la laborista klaso. SAT estas sennacieca
organiza?o. Por SAT-anoj ne ekzistas la landlimoj, dismetitaj                Limo – граница.
de kapitalistaj registaroj. Al unueca laborista klaso ne estas
necesaj la limoj, kiuj disigas popolojn. Por SAT-anoj ne ekzistas
propra patrolando, sed ekzistas nur unu komuna lando – la tuta tero, Propra – собственный.
kiu estas komuna propra?o de ?iuj laboristoj. SAT-anoj batalas              Komuna – общий.
por ke malaperu la nuna bur?a socio, por ke malaperu la limoj               Socio – общество.
inter diversaj popoloj kaj ?iuloke ekzistu nur unu lando – la vasta
lando de laboruloj.
Kiel plenumas SAT sian kultur-laboron? SAT havas libro-eldonejon
(kooperativan), kiu eldonadas por sciemaj SAT-anoj diversajn
legindajn librojn – originalojn kaj traduka?ojn de tradukindaj libroj.
SAT jam eldonis gravajn politikajn librojn, kiel “?tato kaj Revolicio”  ?tato – государство.
de Lenin, “Komunista Manifesto” de Karl Marks kaj Engels ktp.
Anka? estas eldonitaj sciencaj libroj, literatura?oj kaj aliaj sciinda?oj.
La centra ?efa organo de SAT estas ?iusemajna “Sennaciulo”. ?efe
?i estas organo de labkoroj.
?i helpas, ke labkoroj starigu inter si la vivan kunligon, kaj ?i
disportas al ?iuj terpartoj sciigojn pri korespondemuloj-labkoroj.
Alia gazeto estas ?iumonata “Sennacieca revuo”, literatur-scienca
kaj pedagogia gazeto. ?iujare okazas SAT-kongresoj, ?e kiuj
SAT-anoj el diversaj terpartoj priparolas siajn komunajn aferojn
per unu komuna Esperanto. En la jaro 1926 SAT-kongreso kunvenis
en Leningrad (VI-a SAT-kongreso). La laborist-kamparana
registaro de Sovetaj Respublikoj montris sian simpation al la
esperantista laborista kongreso. Estis eldonitaj specialaj kongresaj
po?tmarkoj; kamarado Luna?arskij, Akademio de Sciencoj kaj
multaj aliaj gravaj sovetaj organiza?oj alsendis siajn leterojn
al memorinda komenctago de la kongreso.
La diverseco de lingvoj, la kapitalistaj limoj disigas la laboristojn.
La komuneco de interesoj necesigas la komunan interligon kaj
tiucele fari?as necesa la internacia ligilo – Esperanto. SAT,
estante aparato de la tutmonda laborista kunligo, estas batalilo
por la estonta socio. Tial – Esperanto estas lerninda de ?iu
klasbatalema laboristo.

Сегодня мы изучили 1) суффикс «-инд-», означающий достоинство: «римарки» - заметить, «римаркинда» - замечательный; 2) приставку «дис», означающую разделение, расхождение: «дони» - дать, «дисдони» - раздать; «ири» - идти, «дисири» - разойтись.

Оффлайн vasily ivanov

 • Администратор форума
 • *****
 • Сообщений: 7820
Re: УЧЕБНИК ЭСПЕРАНТО 1927 ГОДА
« Ответ #23 : 06/10/09 , 22:59:27 »
УРОК 24.

NIA  GAZETO.

Ni ricevis jenan interesan leteron de niaj norvegaj kamaradoj:

Karaj amikoj!
Hodia? estas la memorinda tago: hodia? estas trijara jubileo
por la morto de nia kara kamarado Lenin. Lia grandega
figuro alte levi?is en la tuta mondo, kaj ni de malproksimaj
lokoj vidas lin, kvaza? li estas vivanta kaj li montras al ni          Kvaza? – будто.
la vojon. Ni ofte rememoras                                                         Ofte – часто.
tiun mal?ojan,                                                                               ?oji – радоваться.
maltrankvilan tagon, kiam la telegrafo alportis al ni                    Trankvila – спокойный.
malfeli?an  sciigon pri la morto de Lenin. Ni e? pensis,              E? – даже.
ke bur?aj gazetoj mem elpensis ?i tion kaj ke ili skribis              Mem – сам.
malveron. Kiam la sciigo pri la morto de kamarado Lenin
disvasti?is, en ?iuj landoj, en ?iuj kvin partoj de la vasta
tero la kapitalistoj ek?ojis. Ili pensis ke pro la morto                  Pro – вследствие.
de Lenin alvenis jam la lasta horo por la ekzisto mem
de Sovetaj Respublikoj. Ili pensis e? pri la reveno
de kapitalismo en la Sovetlandon. Sed ili restu trankvilaj.
La laboristaro de Sovetio jam estas sufi?e forta kaj                   Sufi?e – достаточно.
?i iras trankvile al socialismo.
Ni sekvos post vi, karaj amikoj.                                                 Sekvi – следовать.
Dume ?ion bonan. ?is la sekvonta letero. Viaj amikoj...
(sekvas 16 subskriboj).

Jen estas alia letero de niaj germanaj kamaradoj:

“Karaj amikoj!
Anta?hiera? ni revenis el via lando, kie ni persone vidis
vian vivon kaj ni ekkonis la veron pri Sovetlando.           Koni – знать (быть знакомым).
Ni ofte ?oje rememoras tiujn tagojn, kiam ni ?eestis
en via bela urbo, kie ni estis kvaza? en nia domo.
Vi skribas, ke kelkaj kamaradoj volas veturi Germanion
kun sporta komando. Tio estas bonega afero. De nia
flanko ni petegas vin alveturi anka? al nia urbo.                      Flanko – сторона.
Kun granda ?ojo ni revidos vin – niajn malnovajn
konatojn. ?is revido, karaj amikoj!”...

MALLONGAJ SCIIGOJ.

Hiera? nokte revenis Moskvon el Germanio nia ?efa sporta komando, kiu partoprenis olimpiadon. Sekvanta Olimpiado estos en ?e?oslovakio.

En la Muzeo de Revolucio estas rigardeblaj novaj interesaj dokumentoj pri la jaro 1905-a. Ili estas propraj leteroj de Nikolao mem. Tiuj malofta?oj estis trovitaj en Leningrado.

Nova komunlo?ejo. Fervojista unui?o nun havas novan propran komunlo?ejon je nomo de Oktobra Revolucio. ?i estas sufi?e vasta domo, por 300, e? por 320 personoj. ?i trovi?as en trankvila loko (pro sia malproksimeco de la centra urboparto). Flanke de la komunlo?ejo estas granda loko por sporto. La nova domo estas kvaza? monumento al 10-a jubileo de la Oktobra Revolucio.

La nova ?efulo de la loka tramvojo estas sufi?e bone konata kiel bona (de ?iuj flankoj) specialisto. Li mem revenis anta? unu monato el Anglio, kie li detale kaj multaflanke konati?is kun la plej nova tekniko de tramvojoj kaj de tramveturiloj.

La Centra Biblioteko petas ?iujn legantojn redoni (a? resendi) prenitajn librojn, kiuj estas necesaj por la farota kontrolo.

Post mallonga malsano resani?is la ?efredaktoro de “Nia Gazeto”. Pro sia malsano la redaktoro ne laboris dum du semajnoj kaj lian laboron plenumadis lia helpanto. Li mem rekomencos sian laboron postmorga?.

La epidemio de gripo pliofti?is. En la lasta semajno malsani?is 125 personoj.

La nova domo por la malsanulejo estos ne en la ?efa strato, sed en unu el flankaj stratoj, en sufi?e trankvila urboparto.

Pro la malboni?inta vojo je la 15-a kilometro de la urbo lastatempe sufi?e ofte okazas malgrandaj katastrofoj kun rapide veturantaj a?tomobiloj. Okazis e? unu granda katastrofo. Oni petas veturi en tiu ?i loko pli malrapide kaj pli trankvile ?is tiu tempo, kiam oni renovigos la vojon.

Kun granda mal?ojo la laboristoj kaj la administracio de la fabriko je nomo de Kalinin sciigas pri morto de sia kamarado Aleksandro Kamuk?ov. La enterigo okazos morga? je la 12-a horo tage.

AL NIAJ LEGANTOJ
(de la redakcio)

Karaj amikoj!
Nia tutmonda tribuno, dank’ al internacia korespondado, en la lasta tempo sufi?e forte grandi?is. Nia gazeto fari?is jam tre malvasta por koresponda?oj ricevataj de ni. Ne sufi?as jam loko por ili ?iuj. Ni povas meti nur la plej ?efajn, nur la plej gravajn pro siaj faktoj a? la plej interesajn pro siaj originaleco kaj viveco. En ?iuj partoj de la tero, de ?iuj flankoj venas al ni ?iutage leteroj. Ofte oni alsendas al ni ilustritajn gazetojn, ?urnalojn, fotografa?ojn ktp kaj nun ni ekhavis eblecon meti la plej bonajn ilustra?ojn en nian gazeton. Multajn ricevitajn ilustritajn gazetojn ni mem disdonas al niaj lokaj legantoj-kunlaborantoj por ilia plej bona kunlaboremo. E? en malproksima A?stralio ni havas nian “propran korespondanton”, kiu konatigas nin kun laborista kaj politika vivo de A?stralio.
Niaj amikoj ekzistas ?iulande, ?iuloke... Neniuj limoj malhelpas al nia vasta skriba interparolado kaj mem ?emberlen a? Musolini ne povas malhelpi a? malaperigi nian pligrandi?antan interligi?on. ?i estas ?ojinda fakto kaj ni ?oju pro tio, ke en niaj fortaj manoj trovi?as tiel bonega batalilo – nia komuna komprenilo Esperanto!